Правила и условия за ползване

„ЕйБиСи Аброуд“ ООД Ви поздравява, че сте решили да използвате един от нашите сайтове.
Моля прочетете Универсалните условия като кликнете тук за достъп и използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на “ЕйБиСи Аброуд“ ООД и допълнителните условия за използването на сайта AbcAbroad.bg, намиращи се на тази страница. Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и ЕйБиСи Аброуд по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно.

Ако не приемате Универсалните условия, моля не използвайте сайта! Използването на AbcAbroad.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.
Вие се съгласявате, че ще използвате AbcAbroad.bg съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, копирани, имитирани, продавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на “ЕйБиСи Аброуд“ ООД . Неразрешен опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от страницата на AbcAbroad.bg ще се счита за злоупотреба и е абсолютно забранено.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.ABCABROAD.BG ОТ КАНДИДАТИ

За да се регистрирате и използвате която и да е услуга, предоставяна на сайта www.AbcAbroad.bg, Вие се задължавате да спазвате настоящите общи условия.

Чл. 1. Дефиниции

1.1. Под „Сайта” се разбира домейнът и сайтът www.AbcAbroad.bg, които са собственост на “ЕйБиСи Аброуд“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Цар Асен“ 15. БУЛСТАТ: 203385375. Адрес за кореспонденция: : гр. Пловдив 4000, ул. „Цар Асен“ 15. “ЕйБиСи Аброуд“ ООД e регистрирано по фирмено дело № 5673. Разплащателна и ДДС сметка: Общинска Банка, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG03SOMB91301060688901.

1.2. „Ползвател” е всяко лице (физическо или юридическо), което ползва предоставяните от сайта услуги.

1.3. „Работодател” е ползвател, който търси да наеме по трудово или друго правоотношение физическо лице на работа.

1.4. „Кандидат” е ползвател, който търси работа.

Чл. 2. Условия за регистрация

2.1. Кандидатът трябва да се е запознал с настоящите Общи условия преди да пристъпи към регистрация.
2.2. Кандидатът трябва да е навършил 18 години, за да може да се регистрира в сайта.
2.3. Кандидатът трябва обективно и изчерпателно да попълни всички изискуеми полета за регистрация, като кандидатът е задължен да предоставя само и единствено достоверна информация.
2.4. Използвайки AbcAbroad.bg и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате и декларирате, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да спазвате настоящите правила. Вие разбирате, приемате и декларирате, че ще използвате AbcAbroad.bg по начин, съобразен с всички нормативни изисквания.

Чл. 3. Съдържание и използване на предоставяната от кандидата информация

3.1. При регистрация кандидатът предоставя следната информация: Ел. поща (e-mail), парола за достъп до AbcAbroad.bg, Име и Фамилия. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставяме и в рамките на Закона за защита на личните данни.

3.2. С приемането на тези общи условия кандидатът се съгласява да получава съобщения за новостите и всякаква друга информация, свързана със сайтовете на “ЕйБиСи Аброуд“ ООД . Кандидатът може да се откаже от получаването на подобни съобщения, като последва отписващия линк, намиращ се в края на всяко писмо.

Чл. 4. Задължения на кандидата

4.1. Кандидатът приема и гарантира, че ще използва базата данни в сайта единствено и само за свои реални лични нужди, свързани с намирането на работа.

4.2. Кандидатът приема и гарантира, че няма да злоупотребява по никакъв начин с регистрацията си в сайта, вкл. напр. с кандидатстване за работа без намерение да се постъпи на работа, ако кандидатът бъде одобрен; кандидатстване за позиция, за която кандидатът очевидно не отговоря на зададените от работодателя условия, ако има такива; използване на базата данни в сайта за изпращане на рекламни съобщения; променяне на базата данни извън личната информация; предоставяне на част или цялата информация от базата данни на което и да е трето лице с цел извличане лична облага или облагодетелстване на което и да е трето лице; а също така:
изменение, адаптиране или препрограмиране на която и да било част от сайта;
използване на какъвто и да е тип роботи, паяци или други софтуерни приложения и – инструменти за автоматизирано извличане на информация или функционалност на сайта;
неправомерно проникване или опит за такова в базите данни и файлове на сайта (hacking);
събиране на информация за други кандидати и/или работодатели с неправомерни цели (включително имена и/или e-mail адреси);
преправяне или редактирането на която и да било част от уеб подстраниците на сайта;
публикуване и разпространяване на информация и/или материали, придобити в сайта;
създаване на фалшиви потребителски профили и/или на профили, съдържащи невярна информация;
създаване или препредаване на нежелани електронни съобщения, като „spam”, или изпращане на верижни писма (hoax) до други кандидати и/или работодатели, както и смущаване на останалите кандидати и/или работодатели по какъвто и да било начин;
използването на данните на трето лице без неговото съгласие;
препредаване на вируси, червеи, грешки, троянски коне или каквито и да било деструктивни елементи;
публикуване на невярна или подвеждаща информация и т.н.

4.3. Кандидатът се съгласява да обезщети “ЕйБиСи Аброуд“ ООД за всеки иск и/или претенция, предявени от трето лице, които са свързани с действията на кандидата при използването от негова страна на сайта www.AbcAbroad.bg или произтича от тях, включително за претенции от всякакъв вид и естество, за разходи, произтичащи от каквито и да било искове, липси, щети (вреди и пропуснати ползи , процеси, присъди, разходи по съдебни производства и адвокатски услуги. В такива случаи кандидатът ще бъде уведомен от “ЕйБиСи Аброуд“ ООД писмено за конкретния иск, процес или процедура.

4.4. Кандидатът се съгласява да използва услугите на сайта единствено на свой риск и приема, че “ЕйБиСи Аброуд“ ООД не носи отговорност за евентуално възникналите по време на ползването на сайта материални или нематериални щети.
“ЕйБиСи Аброуд“ ООД и неговите свързани фирми и лица, разпространители, партньори, доставчици изключват каквато и да било отговорност за истинността, достоверността, съдържанието, пълнотата, правомерността, ефективността или достъпността на публикуваните в сайта информации или материали. “ЕйБиСи Аброуд“ ООД изключва каквато и да било отговорност за поведението на отделните кандидати и работодатели. “ЕйБиСи Аброуд“ ООД също така не носи отговорност при технически проблеми, които правят невъзможен достъпа до сайта на кандидата.

4.5. Кандидатът се задължава да не използва никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран, комерсиален, обиждащ други кандидати и/или работодатели език.

4.6. При нарушаване на което и да е задължение на кандидата по настоящите общи условия “ЕйБиСи Аброуд“ ООД има правото да изтрива без предупреждение профила на кандидата и да не допуска същия до нова регистрация.

При съмнение за неспазване на условията за регистрация “ЕйБиСи Аброуд“ ООД може по своя преценка да откаже такава регистрация, а ако регистрацията вече е осъществена същата да бъде отменена.

Чл. 5. Курсове

Сайтът предоставя на кандидатите допълнителна услуга – информация за курсове, които са предназначени да повишат квалификацията на кандидатите. Кандидатът обаче следва да има предвид, че “ЕйБиСи Аброуд“ ООД не носи каквато и да било отговорност за истинността, достоверността, съдържанието, пълнотата, правомерността, ефективността и/или достъпността на публикуваните в сайта информации за предлагани курсове.

Чл. 6. Стажове в страната
AbcAbroad.bg предоставя на ползвателите на сайта информация за Стажантски програми/стажове в различни компании. Кандидатът по стажантска програма обаче следва да има предвид, че “ЕйБиСи Аброуд“ ООД не носи каквато и да било отговорност за истинността, достоверността, съдържанието, пълнотата, правомерността, ефективността и/или достъпността на публикуваните в сайта информации за предлагани Стажове.

AbcAbroad.bg си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предварително предизвестие /предупреждение

Чл. 7. Ползване на Съдържанието

7.1.AbcAbroad.bg дава право на ползвателите да използват съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

7.2. Съдържанието на AbcAbroad.bg e собственост на “ЕйБиСи Аброуд“ ООД /AbcAbroad.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Ползвателите не могат да продават, модифицират, разпространяват или показват това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

7.3. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено за кандидатстване по обявени позиции. Ползвателите се съгласяват да не използват тези контакти по никакъв друг начин, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

7.4.AbcAbroad.bg не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидати. Въпреки усилията на AbcAbroad.bg да предоставя достоверни данни за работодателите, не във всички случаи това е възможно. Молим да проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация. Използвайки сайта Ползвателите се съгласяват, че осъзнават и приемат риска от некоректност, неактуалност и др. на информацията.

7.5. AbcAbroad.bg не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

7.6. AbcAbroad.bg не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие използването на сайта.

Чл. 8. Промяна на настоящите общи условия

“ЕйБиСи Аброуд“ ООД си запазва правото по свое усмотрение да променя настоящите общи условия по всяко време, но за да влязат в сила новите общи условия е необходимо същите да бъдат публикувани на сайта.

Чл. 9 Прекратяване на потребителски акаунти

AbcAbroad.bg може да прекрати Вашия акаунт в следните случаи:
1) при нарушаване на настоящите условия за ползване на сайта или нарушаване на допълнителните условия, намиращи се в сайта;
2) при заявка за прекратяване на акаунта от ползвателя;
3) по технически причини;
4) при дълъг период на неизползване на акаунта;

AbcAbroad.bg запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъпа до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без причина.

В случай, че имате въпрос, относно настоящите общи условия, можете да се обърнете към екипа на AbcAbroad.bg

e-mail: Office@abcabroad.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.ABCABROAD.BG ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

За да се регистрирате и използвате която и да е услуга, предоставяна на сайта www.AbcAbroad.bg, Вие се задължавате да спазвате настоящите общи условия.

Чл. 1. Дефиниции

1.1. Под „Сайта” се разбира домейнът и сайтът www.AbcAbroad.bg, които са собственост на “ЕйБиСи Аброуд“ ООД , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Цар Асен“ 15. БУЛСТАТ: 203385375. Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. „Цар Асен“ 15. “ЕйБиСи Аброуд“ ООД e регистрирано по фирмено дело № 5673.
1.2. „Ползвател” е всяко лице (физическо или юридическо), което ползва предоставяните от сайта услуги.

1.3. „Работодател” е ползвател, който търси да наеме по трудово или друго правоотношение физическо лице на работа.

1.4. „Кандидат” е ползвател, който търси работа.

Чл. 2. Условия за регистрация

2.1. Работодателят трябва да се е запознал с настоящите Общи условия преди да пристъпи към регистрация.

2.2. Работодателят трябва обективно и изчерпателно да попълни всички изискуеми полета за регистрация, като е задължен да предоставя само и единствено достоверна информация.

2.3. При съмнение за неспазване на условията за регистрация “ЕйБиСи Аброуд“ ООД може по своя преценка да откаже такава регистрация, а ако регистрацията вече е осъществена същата да бъде отменена.

2.4. При регистрация AbcAbroad.bg изисква информация, която да идентифицира Работодателя като юридическо лице – работодател. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги.

2.5. Работодателят декларира, че данните предоставени от него при регистрацията са верни.

2.6. Вие, като Работодател декларирате, че представлявате и сте упълномощено от компанията лице.

2.7. В случай на констатирано несъответствие на предоставените от Работодателя данни, Работодателят се задължава да прекрати ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

Чл. 3. Съдържание и използване на предоставяната от работодателя информация

3.1. При регистрация Работодателят предоставя следната информация: Ел. поща (e-mail), парола за достъп до AbcAbroad.bg, лице за контакти, име на фирмата, идентификационен номер (булстат) и телефон. За да използва платените услуги на сайта, Работодателят трябва да попълни в менюто „Фирмен профил“ адрес на регистрация на фирмата, адрес за кореспонденция, както и ДДС (VAT) номер, ако фирмата е регистрирана по ДДС.

3.2. С приемането на тези общи условия Работодателят се съгласява да получава съобщения за новостите и всякаква друга информация, свързана със сайтовете на “ЕйБиСи Аброуд“ ООД .

Чл. 4. Задължения на работодателя

4.1. Работодателят приема и гарантира, че ще използва базата данни в сайта единствено и само за свои реални нужди, свързани с наемането на работа на служители и/или работници. Публикуваните от него обяви трябва да бъдат актуални и реални. В случай че отпадне нуждата от наемане на лице на работа за съответната позиция или бъде назначено на работа избраното лице, Работодателят е длъжен в срок от 24 часа от настъпването на което и да е от посочените събития да изтрие своята обява.

4.2. Работодателят приема и гарантира, че няма да злоупотребява по никакъв начин с регистрацията си в сайта, вкл.:
използване на базата данни в сайта за изпращане на рекламни съобщения;
предоставяне на част или цялата информация от базата данни на което и да е трето лице с цел извличане лична облага или облагодетелстване на което и да е трето лице и/или за други цели;
изменение, адаптиране или препрограмиране на която и да било част от сайта;
използването на какъвто и да е тип роботи, паяци или други софтуерни приложения и инструменти за автоматизирано извличане на информация или функционалност на сайта;
неправомерното проникване или опит за такова в базите данни и файлове на сайта (hacking);
събиране на информация за други кандидати и/или работодатели с неправомерни цели (включително имена и/или e-mail адреси);
преправяне или редактиране на която и да било част от уеб страниците на сайта;
публикуване и разпространяване на информация и/или материали, придобити в сайта;
създаване на фалшиви потребителски профили и/или на профили, съдържащи невярна информация;
създаване или препредаване на нежелани електронни съобщения, като „spam”, или изпращане на верижни писма (hoax) до други работодатели и/или кандидати, както и смущаване на останалите работодатели и/или кандидати по какъвто и да било начин;
използване на данните на трето лице без неговото съгласие;
препредаване на вируси, червеи, грешки, троянски коне или каквито и да било деструктивни елементи;
публикуването на невярна или подвеждаща информация и т.н.

4.3. Работодателят се съгласява, че ще използва AbcAbroad.bg в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Oбявата на Работодателя не може да съдържа:
препратки към сайта му с рекламна цел;
материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или други права;
думи от дискриминационен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да обиди/ засегне трето лице.

4.4. Работодателят се съгласява, че при публикуваните от него обяви в AbcAbroad.bg от кандидатите няма да се изисква под никаква форма, закупуването на обучения или други услуги.

4.5. AbcAbroad.bg запазва правото си да отстрани, поиска редактиране или редактира обяви, които по своя преценка счита за неприемливи/нарушаващи настоящите Условия или действащото българско законодателство.

4.6. AbcAbroad.bg запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи:
когато установи некоректно поведение от страна на работодател – ползвател на AbcAbroad.bg;
ако юридическото лице извършва сходни дейности с тези на AbcAbroad.bg;
когато има подозрения за нарушаване условията за ползване.

4.7 С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, AbcAbroad.bg запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

4.8 AbcAbroad.bg запазва правото си да предоставя статистическа информация, непозволяваща идентификация.

4.9. Работодателят се съгласява да обезщети “ЕйБиСи Аброуд“ ООД за всеки иск, претенция предявени от трето лице, които са свързани с действията на работодателя при използването от негова страна на сайта www.AbcAbroad.bg или произтича от тях, включително за претенции от всякакъв вид и естество, за разходи, произтичащи от каквито и да било искове, липси, щети (вреди, пропуснати ползи , процеси, присъди, разходи по съдебни производства и адвокатски услуги. В такива случаи работодателят ще бъде уведомен от “ЕйБиСи Аброуд“ ООД писмено за конкретния иск, процес или процедура.

4.10. Работодателят се съгласява да използва услугите на сайта единствено на свой риск и приема, че “ЕйБиСи Аброуд“ ООД не носи отговорност за евентуално възникналите по време на ползването на сайта материални или нематериални щети.

“ЕйБиСи Аброуд“ ООД и неговите свързани фирми и лица, разпространители, партньори, доставчици изключват каквато и да било отговорност за истинността, достоверността, съдържанието, пълнотата, правомерността, ефективността или достъпността на публикуваните в сайта информации или материали. “ЕйБиСи Аброуд“ ООД изключва каквато и да било отговорност за поведението на отделните кандидати и работодатели. “ЕйБиСи Аброуд“ ООД също така не носи отговорност при технически проблеми, които правят невъзможен достъпа до сайта на работодателя.

4.11. Работодателят се задължава да не използва никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран, комерсиален, обиждащ други работодатели и/или кандидати език.

4.12. При нарушаване на което и да е задължение на работодателя по настоящите общи условия “ЕйБиСи Аброуд“ ООД има правото да изтрива без предупреждение профила на работодателя и да не допуска същия до нова регистрация.

4.13. AbcAbroad.bg си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

4.14. AbcAbroad.bg може да прекрати акаунтa на Работодателя и в следните случаи:

при нарушаване на настоящите условия за ползване или нарушаване на допълнителните условия и указания, намиращи се в сайта;
при заявка за прекратяване на акаунта от самия Работодател;
по технически причини;
при дълъг период на неизползване.

AbcAbroad.bg си запазва правото да прекрати акаунта на Работодателя и достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без причина.

Чл. 5. Автобиографии и мотивационни писма

Сайтът предоставя на работодателите допълнителна услуга – възможност за справки в специалната база данни от автобиографии на кандидатите, които са дали своето предварително разрешение за правене на справки.

Чл. 6. Курсове

Сайтът предоставя възможност за публикуване на информация за курсове, които са предназначени да повишат квалификацията на кандидатите.

Чл. 7. Стажове в страната

Сайтът предоставя възможност на Работодателите да публикуват информация за стажантските си програми.

Чл. 8. Заплащане на някои услуги

Част от предоставяните от “ЕйБиСи Аброуд“ ООД услуги в сайта се заплащат съгласно Тарифа, която представлява неразделна част от настоящите общи условия, която можете да намерите на страница „Цени и услуги за рекламодатели“ .

Чл. 9. Промяна на настоящите общи условия

“ЕйБиСи Аброуд“ ООД си запазва правото по свое усмотрение да променя настоящите общи условия по всяко време, но за да влязат в сила новите общи условия е необходимо същите да бъдат публикувани на сайта.

Чл. 10. Използвайки услугите Работодателят декларира, че всички публикувани от него обяви са за реални и актуални позиции и се съгласява че:
– Заглавието на обявата трябва да е конкретно наименование на длъжност, не се допускат абстрактни заглавия.
– Не се допуска публикуването на повече от една длъжност в една и съща обява
– Обявата не може да съдържа дискриминационни текстове и изисквания.
– Обявата трябва да съдържа пълната информация, необходима за кандидатстване, без да се изисква посещаване на външни страници.
– Не се допуска използване на обяви за промотиране на продукти, услуги или сайтове, изисквания за присъединяване към фейсбук страници (или други социални мрежи), регистрации, участия в игри и др.
– Не се допускат линкове, фейсбук страници и имейли в обявата (в текстовете или изображенията).

Чл. 11. Съдържанието в AbcAbroad.bg e собственост на AbcAbroad.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Работодателят не може да продава, модифицира, дистрибутира или показва не принадлежащо му съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

Чл. 12 Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции. Работодателят се съгласява да не използва тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

Чл. 13 AbcAbroad.bg не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидати. Въпреки усилията на AbcAbroad.bg да предоставя достоверни данни на кандидатите, не във всички случаи това е възможно. Молим да проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате риска от некоректност, неактуалност и др. на информацията.

Чл. 14 AbcAbroad.bg не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

Чл. 15 AbcAbroad.bg не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие използването на сайта.

В случай, че имате въпрос, относно настоящите общи условия, можете да се обърнете към екипа на AbcAbroad.bg
e-mail: office@abcabroad.bg.

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка със защитата и обработването на лични данни, сайта www.AbcAbroad.bg (съответно “ЕйБиСи Аброуд“ ООД – собственик на сайта) работи при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и другите нормативни актове, приложими в Република България и относими към защитата и обработването на лични данни и съгласно правилата, регламентирани в този документ. С него информираме ползвателите за мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи сайта www.AbcAbroad.bg
Идентификационен номер на Администратор на лични данни: 1423193 / 12.10.2016

“ЕйБиСи Аброуд“ ООД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

1. С факта на публикуване на лични данни от физическо лице се приема, че физическото лице е дало съгласието си за обработване на личните му данни, включително и да се предоставят на трети лица, при ограниченията и съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.

2. В сайта се публикуват и обработват лични данни само ако те са предоставени доброволно от физическото лице. “ЕйБиСи Аброуд“ ООД не извършва проверка относно доброволността или верността на публикувани лични данни. В случай, че в сайта се съдържат лични данни, които физическото лице не е предоставило доброволно, или лични данни, които не са достоверни, то следва да бъдем уведомени незабавно.

3. Промяна на лични данни, публикувани в сайта, е допустима само от лицето, за което се отнасят.

4. В качеството си на администратор на лични данни, „ЕйБиСи Аброуд“ ООД се ангажира да:

– вземе технически мерки за защита срещу неразрешен достъп до лични данни на потребител на сайта;

– осигури техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни от потребител на сайта;

– спазва разпоредбите на ЗЗЛД и другите нормативни актове, приложими в Република България и относими към защитата и обработването на лични данни, при обработката на лични данни.

5. Физическото лице, търсещо работа, преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави. Лицето разбира и приема, че наред с останалите си функции AbcAbroad.bg е и информационна платформа (публична среда), която позволява на работодатели, агенции за заетост и др.подобни лица да разглеждат CV-та, ако това е поискано от лицето, предоставило данните. Това означава, че CV-та могат да бъдат копирани, събирани и използвани от тези трети лица, над които AbcAbroad.bg не упражнява контрол. Някои от тях – работодатели, агенции за заетост и др.подобни могат да се намират и извън територията на Европейското икономическо пространство и е възможно да нямат еквивалентна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни. Достъп до CV-та могат да имат работодатели в страната/европейското икономическо пространство и/или извън него, само ако е заявено желание от предоставилия данни автобиографията да бъде разглеждана от съответните групи лица.